Mijn praktijk 

Binnen mijn praktijk SmartLinks begeleid ik kinderen en volwassenen met (vermoedelijk) hoogbegaafdheid. Hoe ik dit doe lees je onder het kopje “werkwijze”. Om ervoor te zorgen dat we dezelfde taal spreken is het handig om te beschrijven wat ik versta onder hoogbegaafdheid. Ook kun je lezen hoe ik geregistreerd ben en hoe ik om ga met jullie privacy.

Hoogbegaafdheid.

Hoogbegaafd ben je vanaf je geboorte, er is een grote erfelijke component mee gemoeid. Dat houdt in de praktijk in dat veel hoogbegaafde kinderen ook hoogbegaafde ouders en/of broertjes en zusjes hebben. Het is echter niet altijd zo. Hoogbegaafde kinderen zijn al vanaf hun geboorte anders in hun reacties en ontwikkeling.

Hoogbegaafde kinderen ervaren zelf al vroeg  dat ze anders zijn dan leeftijdsgenootjes. Ze kunnen zich niet herkennen in andere kinderen. Dit kan belemmerend werken bij de ontwikkeling van een positief zelfbeeld.

Het reguliere onderwijs is vaak nog niet afgestemd op het leren en zijn van hoogbegaafde kinderen.  Veel scholen erkennen dit wel als probleem, maar hebben helaas niet de middelen en de specifieke kennis om het probleem aan te pakken.

Zowel kinderen als volwassenen worden belemmerd in hun ontwikkeling als er remmende factoren zijn. Hierdoor ontstaat een bore out, burn out of ontstaan lichamelijke klachten. Voor ouders is het meestal niet belangrijk dat hun kind met uitzonderlijk prestaties opvalt. Voor de kinderen zelf kan het erg verwarrend zijn dat je weet wat je kan en wie je bent, maar het niet op school kunt laten zien. Door een goede begeleiding leren kinderen hoogbegaafdheid en de daaraan gekoppelde sensitiviteit integreren in hun leven.

Het gaat er uiteindelijk om dat het kind zich zo door het leven kan bewegen dat het een gelukkig hoogbegaafd en sensitief kind is. Dat is dan ook het doel van Smart Links, praktijk voor hoogbegaafdheid.

  

 

Een hoogbegaafde is een snelle en slimme denker, die complexe zaken aankan. Autonoom, nieuwsgierig en gedreven van aard. Een sensitief en emotioneel mens, intens levend. Hij of zij schept plezier in creëren.

Dit is de definitie van het Delphi model over hoogbegaafdheid. Het Delphi model is in 2007 door twintig experts op het gebied van hoogbegaafdheid tot een gezamenlijke positieve omschrijving van hoogbegaafdheid gekomen.

 

De hoge sensitiviteit waarvan gesproken wordt in dit model, wordt op een andere wijze ook genoemd in de Positieve Desintegratie Theorie van Dabrowski (1966).  Deze theorie gaat uit van een persoonlijkheidsontwikkeling opgebouwd in niveaus. Bij het eerste niveau staat het individu zelf centraal en van daaruit het vervullen van persoonlijke behoeften en wensen. In de hogere niveaus spelen moreel besef, levensbeschouwing en spiritualiteit steeds meer een rol. De hoogste niveaus worden bereikt door een relatief kleine groep mensen.  Deze mensen kenmerken zich door een sterke innerlijke kracht om zich te ontwikkelen en hooggevoeligheid op lichamelijk, zintuiglijk, intellectueel, beeldend en/of emotioneel gebied.
Dabrowski noemt emotie de motor van de ontwikkeling: het groeien naar een hoger niveau gaat samen met periodes van innerlijke conflicten. Bij hoogbegaafde en -gevoelige personen komen deze perioden eerder en intenser.

Een IQ score is niet betrouwbaar genoeg bevonden om te worden gebruikt als hard ‘bewijs’ voor de aanwezigheid van hoogbegaafdheid. Een IQ is niet uit te drukken in 1 getal en er kan dus feitelijk geen strikte grens getrokken worden bij een IQ score 130. Een IQ score hoger dan 130 is een indicatie voor een hoge intelligentie. Wordt er een lagere IQ score gemeten dan betekent dat niet dat er geen sprake van een hoge intelligentie is. Naast testgerelateerde aspecten zijn er ook tal van andere factoren die de hoogte van een testuitslag kunnen beïnvloeden. Denk hierbij aan vermoeidheid, ziekte, faalangst, perfectionisme, de aanwezigheid van reflexen of motorische problemen.

De veronderstelling dat mensen een IQ ‘hebben’ en dat op grond van dit IQ een belangrijke beslissing kan worden genomen, of een typering van de persoon kan worden gegeven, berust op een misvatting. De uitkomst van een intelligentietest kan alleen beschouwd worden als een indicatie van het intelligentieniveau. Deze indicatie is verre van nauwkeurig en de betekenis van de IQ-score is evenzeer afhankelijk van de test, ouderdom van normen en tal van andere, deels irrelevante factoren. Het eerste wat een psycholoog zou moeten vertellen als hij of zij de uitkomst van een intelligentietest meedeelt, is dat de IQ-score er ver naast kan zitten. Afwijkingen tot 10 punten naar boven en naar beneden zijn normaal en afwijkingen van 10 tot 20 punten komen zo frequent voor dat de kans daarop bij de interpretatie van de uitkomst een belangrijke rol dient te spelen. http://www.testresearch.nl/tstdiagn/waaniq.html ) ( De waan van “het” IQ, Peter Tellegen, Persoonlijkheids- en Differentiële Psychologie, RuG, 2 juni 2004 )

GelukkigHB Licentie

SmartLinks is licentiehouder om GelukkigHB groep te mogen draaien.Wij komen op internet bedrijven tegen die ons concept proberen te kopiëren of een deel van de naam GelukkigHB gebruiken. Wij distantiëren ons van deze bedrijven. GelukkigHB staat voor integriteit, professionaliteit en kwaliteit in de begeleiding van hoogbegaafde kinderen. Daar zijn we zuinig op. Het landelijk groeiende netwerk van professionele begeleiders en licentiehouders die de naam GelukkigHB mogen dragen en het concept gebruiken, staat op deze website.

KwaliteitsRegistratie

Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) is het beroepsregister voor jeugdprofessionals in het jeugddomein. Het kwaliteitsregister is erkend door de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de minister van Veiligheid en Justitie. Het doel van deze stichting is de kwaliteit van de beroepsuitoefening in het jeugddomein te bevorderen. De stichting doet dat door een openbaar register in te richten en te houden, waarin beoefenaren van beroepen in het jeugddomein kunnen worden ingeschreven ten bewijze van het voldoen aan bepaalde eisen van vakbekwaamheid. 

 

Privacy reglement (AVG)  


privacy reglement
privacy reglement die gelden binnen SmartLinks

SmartLinks gaat vanzelfsprekend zorgvuldig om met privacy gevoelige informatie. Zo zal SmartLinks de privacy gevoelige gegevens bewaren achter gesloten deuren en niet langer bewaren dan (wettelijk) nodig. Voor meer informatie hoe SmartLinks omgaat met jouw gegevens kun je kijken op bovenstaande link naar de privacy reglementen.   

 


 


 


 


 


 


 


 

 

 


 


 


 


 


 


 

                                                                                                                                                                                                

SmartLinks.  
praktijk voor hoogbegaafdheid.